Wie zijn wij?

Wij zijn Niko Hoogstad en Eva de Jong van Hoogstad Scheepstimmerwerk. Op duurzaamwoonschip.nl delen wij onze kennis over het verduurzamen van woonschepen.

Contactgegevens

Koningsdam 1
3011TN Rotterdam
Tel +31641764957

Onafhankelijkheid & auteursrecht

Zie duurzaamwoonschip.nl/over-ons

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogstad Scheepstimmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder
ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Hoogstad Scheepstimmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hoogstad Scheepstimmerwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoogstad Scheepstimmerwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoogstad Scheepstimmerwerk) tussen zit. Hoogstad Scheepstimmerwerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MS Office, MS Outlook of vergelijkbaar mailprogramma, SnelStart of vergelijkbaar
boekhoudprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoogstad Scheepstimmerwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de hierboven
genoemde persoonsgegevens hanteren wij de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor
bedrijven van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogstad Scheepstimmerwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoogstad Scheepstimmerwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogstad
Scheepstimmerwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, nemen wij telefonisch contact met u op. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoogstad Scheepstimmerwerk wil u erop
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogstad Scheepstimmerwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op.

Comments are closed.

Close Search Window